AKADEMİK UYGULAMALAR

Akademik Uygulamalar

Beden eğitimi dersi öğretim programı öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. 6-9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri, 9-10 yaş arasındaki öğrenciler ise özelleşmiş hareket ve sportif hareket becerileri yoluyla fiziksel etkinliklere katılırlar. Öğrencilerimize bu dönemde çeşitli spor dalları tanıtılır. İlköğretimin 1 ve 3. sınıflarında koordinasyonu geliştirici oyun, jimnastik ve ritim; 4. sınıflarda ise yine oyun, ritmik hareketler, spor dallarının temel becerileri ve kuralları öğretilir. Spor yapan çocuk mutlu çocuktur. Sağlıklı büyür, beden ve ruh sağlığı daima güçlüdür. Bu bilinçle her öğrencimizin en azından bir spor dalını, beden eğitimi dersinde veya kulüp saatinde seçmesini hedefleriz.
Okulumuzda dans ve ritim dersleri. 1. 2. ve 3. sınıflarda uygulanmaktadır. Dans ve ritim dersleri; öğrencilerimizin özgüvenini artırırken, iletişimi güçlendirmesi, ekip ruhu oluşturması, sahne deneyimi kazandırması adına çok ilgi duyulan bir etkinliktir. Ayrıca öğrencilerimiz hazırladıkları koreografileri okulumuzun çeşitli tören ve kutlamalarında sergilerler.
Öğrencilerimize dinin akılla bütünleşmesi; dinimiz ve başka dinleri saygı, sevgi, hoşgörü çerçevesinde değerlendirme kavramları aktarılır. Hoşgörü, kardeşlik, sevgi, saygı ,güvenirlilik gibi temel kavramlar kazandırılması amaçtır.
*4. Sınıflar için geçerlidir
“Oyun çocuğun işidir. Oyun gerçek ile hayal arasında bir köprüdür. Çocuk oyun oynayarak kendini daha ilerideki yaşamının gerektirdiği eylem ve uğraşlara hazırlar.” Yaratıcı Drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın ya da çocukların tamamen kendilerinin yazdıkları küçük metinlerini, düşüncelerini, anılarını ve bilgilerini, eylem ve doğaçlamalara, oyunlara dönüştürmeleriyle birlikte başlar. Drama çalışmasının merkezinde oyun vardır. Çocuk ve gence, beden-mekan farkındalığını, beden-zihin birlikteliğini, dil yetkinliği becerisini, doğaya ve tüm canlılara saygı ve sevgiyi, empati yetisini, sosyalleşmeyi ve buna benzer birçok şeyi, en sevdikleri şeyle, oyunla kazandıran bir aktivitedir. Drama çalışmalarımızda; doğaçlama ve rol çalışmalarının yanında, maske tiyatrosu, kukla tiyatrosu, müzikaller, dans tiyatrosu, ritim, pandomim, clown, beden tiyatrosu gibi çalışmalardan beslenilir. Ayrıca diksiyon ve vurgu-tonlama çalışmalarına önem verilir.
Fen ve Teknoloji, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke ve kurumlarını anlayarak uygun şekillerde kullanarak, problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlayarak, bilimsel ve teknik psikomotor becerilerini pekiştirmek, günlük hayatta işlevlerini ilişkilendirecek bilgiye ulaşmada ve kullanmada, problemleri çözmede fen ve teknoloji ile ilgili sorunlar hakkında olası riskleri, yararları ve eldeki seçenekleri dikkate alarak karar vermede ve yeni bilgi üretmede daha etkin bireyler yetiştirmeyi hedefler. Fen ve Teknoloji derslerimiz laboratuvar çalışmalarıyla desteklenir. 3.sınıfımızda ilave olarak Fen Bilimleri dersi müfredata eklenir. Bu ders; çevremizdeki varlıkları, duyu organlarını, sağlığımızı koruma yollarını, sağlıklı yaşama kurallarını dünyamızın yapısını, ışık kaynaklarını, doğal kaynakların tasarruflu kullanılması hakkında bilgiler verir.
Öğrencilerimizin eğlenerek resmin temel kavramlarını öğrenmeleri ve öğrendiklerini kendi yorumlarını ve hayal güçlerini de katarak ortaya koymaları amaçlanır. Çeşitli boyalar ve malzemelerle öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, sanatı ve sanatın yaşamamızdaki önemini kavratma konularına yönelik bilgilendirmeler ile desteklenir. Öğrencilerimizin, özgünlüklerini kaybetmeden sanatın olanaklarından özgürce yararlanmaları için gerekli atölye ortamı sağlanırken sanatçılar ve eserleri tanıtılmaya başlanır.
Hayat Bilgisi dersi, öğrencilerin değişmekte olan topluma bilgili, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak katılmalarını sağlamayı amaçlar. Hayat Bilgisi, merak uyandırır, hızla değişen dünyanın anlaşılmasını kolaylaştırır. Öğrencilerimize eleştirel/yaratıcı düşünme, karar verme, özyönetim, bilimin temel kavramlarını tanıma, kaynakları etkili kullanma, problem çözme, araştırma becerilerini kazandırmayı sağlar. Hayat Bilgisi yoluyla öğrencilerimiz, kişisel ve kültürel kimliklerini tanırlar. Derslerine, okullarına, topluma ve dünyaya etkin biçimde katılmaları için gerekli olan becerileri ve bilgiyi edinirler.
Haklarımız ,sorumluluklarımız, adalet ve eşitlik kavramları, insan ve çocuk haklarını tanıtmayı amaçlar.
*4. Sınıflar için geçerlidir
Matematik eğitimi, öğrencilerimize fiziksel dünyayı tanımaları ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar. Deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Ayrıca yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırıp, gelişimi sağlarken çeşitli matematiksel durumların incelendiği ortamlar oluşturarak öğrencilerimizin akıl yürütme becerilerini geliştirir.‘Her çocuk matematiği öğrenebilir’ ilkesi doğrultusunda öğrencilerimizin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerini geliştirerek, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren öğrenciler yetiştirilmesini hedefleyen ‘Efdal Akıl Oyunları’ etkinlikleri ile de çalışmalarımızı destekleriz.
Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren müzik çalışmalarının yanı sıra geniş bir müzik kültürünü repertuarlarına eklerler. Birinci sınıf müzik derslerindeki amaç, değişik müzik türleri olduğunun farkına varma, farklı türleri birbirlerinden ayırabilme, ünlü müzisyenler ve eserleri ile ilgili bilgi edinme ve müzik kültüründen yola çıkarak teknik çalışmalar yapmaktır. İkinci sınıfta klasik müzik bestecilerinin kronolojik sıralamasına göre hayatlarını incelemeye, müziklerini tanımaya ve eşlik etmeye çalışırlar. Türk halk müziğine örnek olarak da ülkemizin farklı bölgelerinden türküler söyler ve halk müziği enstrümanlarını tanırlar. Üçüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz kültür derslerinde, Antonio Vivaldi’nin “Dört Mevsim Keman Konçertosu” isimli eserini tüm yıla yayıp, eserin bölümlerini mevsimine uygun olarak dinlerler. Öğrenciler müzik yolculuklarına klasik müziğin ardından evrensel müzik türleriyle devam ederler. Dördüncü sınıf öğrencilerimiz senfoni orkestrasında yer alan enstrümanları, ünlü bestecilerin hayatlarını ve eserlerini tanımaya devam ederler. Aynı zamanda bu sınıfta tüm öğrenciler bir enstrüman çalmaya başlarlar. Gelişimlerine uygun enstrümanlar seçilerek dört branş oluşturulur (gitar, keman, yan flüt ve çello) ve öğrencilerimizin isteğine göre yönlendirme yapılır. Birinci kademedeki öğrencilerimiz ritim çalışmalarının yanı sıra bando çalışmaları yapmaktadırlar. Bando düzeni enstrümanları hakkında geniş bilgi edinirler ve uygulamalı çalışırlar.
Satranç derslerimizde öğrencilerimiz satranç kültürü ile tanışırlar. Derslerde bilgisayar destekli olarak öğrendikleri teorik bilgileri, pratik çalışmalarla uygulamaya geçerler. Satranç, başta zeka gelişimi ve hesap yapabilme yeteneğine katkılarının yanında, öğrencilerimizin dikkatlerinin bir noktaya odaklamalarını, ileriyi düşünerek planlama yapabilmelerini, yardım almadan birey olarak karar verebilmelerini, zorluklar karşısında pes etmeden mücadele etmelerini, farklı durumlarda analiz yapıp doğru karar vermelerini, kurallara uyup arkadaşça oynayabilmelerini, kaybetmeyi kabul edebilmelerini ve kazananı tebrik etmeyi öğreterek, onların eğitim ve öğrenimine katkı sağlar.
Sosyal Bilgiler dersinin amacı öğrencilerimizi, 21. Yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Türkiye tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp, sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturarak, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren) sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yetiştirmektir.
Trafik levha ve işaretlerinin anlamlarını, yaya ve sürücü olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmamızı, acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım işlemleri hakkında bilgi sahibi olmamızı amaçlar.
*4. Sınıflar için geçerlidir
Efdal’de dil gelişimi etkin olarak teşvik edilir ve desteklenir. Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerimizin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunum ile ilgili dil ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönlerden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, düşünme , anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz, sentez yapma ve değerlendirme yapmalarını, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini hedefler. Bu hedefler doğrultusunda kitap okuma alışkanlığının yerleşmesi en önem verdiğimiz konudur. Öğrencilerimiz Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, kendini doğru ifade eden, iletişim kuran, işbirliği yapan, girişimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, üreten bireyler olarak yetişirler.
*4. Sınıflar için geçerlidir
Okulumuzda öğrencilerimizin İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri için birçok ortam yaratılarak uluslararası standartlarda hazırlanmış bir yabancı dil eğitim programı uygulanmaktadır. Yabancı dil bölümümüz bu programın oluşturulması ve yabancı dil derslerinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına en yeni eğitim yöntemlerini araştırarak çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Okulumuzda toplam 9 İngilizce öğretmeni görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, farklı öğretim metotlarını benimseyen biri Türk diğeri yabancı uyruklu en az iki farklı İngilizce öğretmeni tarafından eğitim görmektedirler. Buna göre okulumuzda, 1., 2.ve 3. sınıflarımızda haftada 11, 4. sınıflarımızda ise haftada 10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. İngilizce derslerimiz tüm sınıflarımızda Temel İngilizce ve Dil Becerileri olarak plânlanmıştır ve özellikle 1.ve 2. sınıflarımızda yabancı öğretmen ağırlıklı öğretim verilmektedir. Öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için İngilizce öğretmenleri tarafından çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Plânlanan aktivite saati, bilgisayar destekli sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri, kelime değerlendirmesi ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır. İngilizce derslerimizde, öğretim, düşünme becerileri sistemine göre yapıldığından aşamalı ve sistematik bir biçimde uygulanmaktadır. Bu yaklaşım gereği; konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri Düşünme Becerileri çalışmaları ile geliştirilir. Amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi öğrenirken aynı zamanda öğrenme sürecinin de keyfine varmalarını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için iletişime dayalı ve öğrencilerin sınıf içi aktif katılımını gerektiren çalışmalar yapılmaktadır. Her sınıf düzeyinde üniteler kapsamında yapılan ölçme – değerlendirme çalışmaları öğrencilerin dil edinimi üzerine geliştirdiği maksimum performansı göstermelerini amaçlamaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizin Trinity College London (Speaking) , 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin de Cambridge English Sınavları’na (Starters - Movers) katılımını teşvik etmekteyiz.

1. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 1. sınıf öğrencilerimiz için haftada 11 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 5 saat Temel İngilizce, 6 saat Dil Becerileri olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde ana ders kitaplarını işler ve düşünmeyi beceriye dönüştürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaparlar. 1. sınıfların öğrendikleri konuları ilgili temalar kapsamında pekiştirebilmesini sağlamak için her ay ünite bitiminde “Tema Partisi” düzenlenir. Öğrenciler o ay işlenen tema doğrultusunda düşünme becerileri sistemi odaklı projeler hazırlar ve sınıfta tüm arkadaşlarına sunarlar. Dil Becerileri derslerinde ise öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için yabancı öğretmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Yabancı öğretmen tarafından plânlanan aktivite saatleri, akıllı tahta yoluyla hazırlanan sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri, tema partileri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır.

2. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 2. sınıf öğrencilerimiz için haftada 11 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 5 saat Temel İngilizce, 6 saat Dil Becerileri olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde ana ders kitaplarını işler ve düşünmeyi beceriye dönüştürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaparlar. 2. sınıflar her ünite bitiminde üst düzey düşünme becerilerini geliştirici projeler hazırlar ve bu projeleri sınıfta tüm arkadaşlarına sunarlar. Dil Becerileri derslerinde ise öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için yabancı öğretmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Yabancı öğretmen tarafından plânlanan aktivite saatleri, akıllı tahta yoluyla hazırlanan sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır.

3. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 3. sınıf öğrencilerimiz için haftada 11 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 5 saat Temel İngilizce, 6 saat Dil Becerileri olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde ana ders kitaplarını işler ve düşünmeyi beceriye dönüştürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaparlar. 3. sınıflar her ünite bitiminde üst düzey düşünme becerilerini geliştirici projeler hazırlar ve bu projeleri sınıfta tüm arkadaşlarına sunarlar. Dil Becerileri derslerinde ise öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için yabancı öğretmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Yabancı öğretmen tarafından plânlanan aktivite saatleri, akıllı tahta yoluyla hazırlanan sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır.

4. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 4. sınıf öğrencilerimiz için haftada 10 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 5 saat Temel İngilizce, 4 saat Dil Becerileri ve 1 saat test odaklı sınav çalışmaları olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde ana ders kitaplarını işler ve düşünmeyi beceriye dönüştürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaparlar. 4. sınıflar her ünite bitiminde üst düzey düşünme becerilerini geliştirici projeler hazırlar ve bu projeleri sınıfta tüm arkadaşlarına sunarlar. Dil Becerileri derslerinde ise öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için yabancı öğretmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Yabancı öğretmen tarafından plânlanan aktivite saatleri, akıllı tahta yoluyla hazırlanan sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır.