KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

ÖZEL EFDAL OKULLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Özel Efdal Okulları (‘’Kurum") olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu sebeple, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişilerde dahil olmak üzere, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara, personel ve personel adaylarına ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ’na uygun işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, KVK Kanunu ’nda tanımlı haliyle “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen çerçevede işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

2) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amacıyla Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi ve benzer amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kurum hissedarlarına, Kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza – yetkililerine - çalışanlarına, tedarikçilerimize – yetkililerine - çalışanlarına, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu veya diğer bir yolla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurumumuz birimleri ve ofisleri, internet sitesi,  mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda toplanabilecektir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu `nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu bağlamda, Kurum nezdinde işlenen kişisel verilerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

 • Adınız, soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Kurumun ödemelerinizde kullanmış olduğu banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, (Bu bilgiler sadece ödemelerinizin yapılması ile ilgili olarak alınmakta ve saklanmaktadır, banka dışında kesinlikle başkaları ile paylaşılmamaktadır.)
 • Eğitim ve kariyer bilgileriniz
 • E-posta veya başvurularınızda paylaştığınız kişisel verileriniz,
 • Kurum internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde temin edilen sanal trafik bilgileriniz,
 • Kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda alınan bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

5) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu`nun "İstisnalar" başlıklı 28.maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVK Kanunu `nun 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Kurum `a başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK`ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu 'nun 13.maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahipleri olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu`nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Taleplerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, ilgili Kanun gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanununun 11.maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanal ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda yazılı haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici bilgiler ile KVK Kanununun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun`un 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Yeşilçeşme Sokak No:16 Göztepe 34730 Kadıköy İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu 'nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.