AKADEMİK UYGULAMALAR

Akademik Uygulamalar

EFDAL Okulları olarak eğitim-öğretim yöntemlerini çağın gerekliliklerine göre çeşitlendirmekteyiz. Okulumuzda yabancı dil olarak öğrencilere İngilizce öğretilirken, 2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak ‘’Almanca Okuma Becerileri’’ dersi de Seçmeli Ders olarak öğretim programına eklenmiştir.

Almanca derslerimiz ders kitabı ve çalışma kitabının yanı sıra çeşitli öğrenme materyalleri olan; şarkılar, bulmacalar, pratik çalışmalar, bireysel ve grup oyunları ile de desteklenir.

Almanca dil öğretimi, okuma, yazma, konuşma, anlama ve düşünme olmak üzere beş beceri alanında yapılır.

Amacımız çocuklarımızın Almanca’yı öğrenirken, öğrenme sürecinden keyif almalarıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için EFDAL Okulu’nda iletişime dayalı ve öğrencilerimizin sınıf içi aktif katılımını sağlayan çalışmalara yer verilir.
Fen ve Teknoloji bölümü olarak ortaokulda öğrencilerimizi; karşılaşılan olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen, araştırma yapmayı seven, sürekli öğrenme ve öğrendiklerini kullanabilme isteğine sahip olan, problem çözme becerisi yüksek, gözlem yaparak gözlemlerinden sonuca ulaşabilen, bilgi toplayarak analiz edebilen, grafik ve tablo çizebilen ve verilen grafik ve tabloyu yorumlayabilen, günlük hayatta karşılaştığı problemleri çözebilme yeteneğine sahip olan, fen ve doğayı günlük hayat ile ilişkilendirebilen, çevre konusunda bilinçli olan, geri dönüşümün amaçlarını bilip uygulayabilen ve yaşayarak öğrenme becerisi yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleriz.

Proje ve performans çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim – öğretim sürecimizde; öğrencilerimizin sınıf düzeylerine ve gelişim özelliklerine göre çalışmalar verilerek öğrencilerimizde araştırma, raporlama, sunum yapma, ekip çalışması, analitik düşünme ve değerlendirme gibi becerileri de geliştiririz.
Konularımız Düşünme Becerileri doğrultusunda hazırlanarak anlatılır. Matematiksel işlem becerisinin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, bilgi alış-verişinde bulunma, analiz etme ve değerlendirme yapabilme gibi beceriler de kazandırılmaya çalışılır. Farklı kaynaklar kullanılarak dersler çok yönlü işlenir. Yapılan ön izleme sınavları ile öğrencilerin eksiklikleri belirlenir, bireysel çalışmalar ve etüt çalışmaları ile bu eksiklikler giderilir. İlkokul ve Ortaokul Matematik ve Zeka Oyunları Kulübü’nde öğrencilerimizi matematiğin eğlenceli ve bir o kadar da düşündüren yanı ile tanıştırmak amaçlanır. Akıl Oyunları, Sudoku ve türevleri, matematiksel bulmaca ve oyunlar, derslerde öğrenilen konuların günlük hayata aktarılmasına yönelik etkinlikler sosyal etkinlik dersinde yapılan çalışmalar arasındadır. I. Dönem yapılan “Efdal Akıl Oyunları” ve II. Dönem Dünya Pİ Günü’nde yapılan “Efdal Matematik Olimpiyatları” ile matematik yarışmaları düzenlenir. Efdal Akıl Oyunları ve Efdal Matematik Olimpiyatlarında öğrenciler bireysel olarak hazırlanan soruları cevaplarken, Dünya Pİ Günü kutlamalarında ise, Pİ kurabiyesi yapma, Pİ afişleri hazırlama, öğrencilerden Pİ şekli oluşturma gibi etkinliklerle keyifli zamanlar geçirmeleri planlanır.
Sosyal Bilgiler dersinin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. İşlenen konular, izlenen filmler, yapılan geziler ve etkinlikler ile öğrenciler kültürel değerlerimize sahip çıkmayı öğrenir. Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlanır. Türkiye Cumhuriyeti´nin dayandığı temel ilkeler öğretilir. Öğrencilerin hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamaları hedeflenir. Demokratik yaşam kuralları, beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını öğretilir. İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları ve bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkileri incelenir.
Derslerimizde öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ,laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen, koruyan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek amaçlanır. Toplumu yönlendiren Mustafa Kemal Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin sadece milli değil, evrensel yönlerini de kavrayarak ve takdir ederek değerlendirmeleri hedeflenir.
“Metin Temelli Türkçe Öğretimi” uygulayan bölümümüz, öğrencilerine okumayı sevdirmeyi ve bunu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlar. Türkçe öğretiminde okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dilbilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanan programımız, teknolojinin de derslerimizde etkin olarak kullanımıyla, öğrencilerimizi Türkçeyi etkili ve güzel kullanan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Türkçe derslerimizde konunun özelliğine göre derse hazırlık, okuma- anlama, dil çalışmaları, yazılı anlatım ve sözlü anlatıma yer verilmektedir. Öğrencilerde ana dil bilincini oluşturmak ve dili güzel kullanmalarını sağlamak için görsel, işitsel ve bilişsel etkinlikler planlanır.
Derslerimizde öğrencilerimiz dinin akılla bütünleştiğini, kendi dinini, örf ve adetlerin olduğu kadar diğer insanların dinlerini, örf ve adetlerinin de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kavrar. Öğrencilerimize hoşgörü, kardeşlik, sevgi, saygı, güvenilirlik gibi temel değerler kazandırır, din ve ahlakla ilgili konularda akılcı ve eleştirel yaklaşımlar anlatılır ve dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesindeki hoşgörü ortamı oluşturma rolü etrafında müfredat konuları aktarılır..
Okulumuzda öğrencilerimizin İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri için birçok ortam yaratılarak uluslararası standartlarda hazırlanmış bir yabancı dil eğitim programı uygulanmaktadır. Yabancı dil bölümümüz bu programın oluşturulması ve yabancı dil derslerinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına en yeni eğitim yöntemlerini araştırarak çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Okulumuzda toplam 9 İngilizce öğretmeni görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, farklı öğretim metotlarını benimseyen biri Türk diğeri yabancı uyruklu en az iki farklı İngilizce öğretmeni tarafından eğitim görmektedirler. Buna göre okulumuzda 5. sınıflarımızda haftada 12, 6. ve 7. sınıflarımızda haftada 10 ve 8. sınıflarımızda haftada 7 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. İngilizce derslerimiz tüm sınıflarımızda Temel İngilizce ve Dil Becerileri olarak plânlanmıştır ve öğrencilerimiz özellikle 5. ve 6. sınıflarımızda Seçmeli İngilizce dersleri ile isteğe bağlı olarak ekstra 2 İngilizce dersini seçme hakkına sahiptirler. Öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için İngilizce öğretmenleri tarafından çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Plânlanan aktivite saati, bilgisayar destekli sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır. İngilizce derslerimizde, öğretim, düşünme becerileri sistemine göre yapıldığından aşamalı ve sistematik bir biçimde uygulanmaktadır. Bu yaklaşım gereği; konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri Düşünme Becerileri çalışmaları ile geliştirilir. Amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi öğrenirken aynı zamanda öğrenme sürecinin de keyfine varmalarını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için iletişime dayalı ve öğrencilerin sınıf içi aktif katılımını gerektiren çalışmalar yapılmaktadır. Her sınıf düzeyinde üniteler kapsamında yapılan ölçme – değerlendirme çalışmaları öğrencilerin dil edinimi üzerine geliştirdiği maksimum performansı göstermelerini amaçlamaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin Cambridge English Sınavları’na (Flyers - KET - PET) katılımını teşvik etmekteyiz.

5. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 5. sınıf öğrencilerimiz için haftada 12 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 7 saat Temel İngilizce ve test odaklı sınav çalışmaları, 3 saat Dil Becerileri ve 2 saat Cambridge sınavları odaklı ek çalışmalar olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde ana ders kitaplarını işler ve düşünmeyi beceriye dönüştürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaparlar. 5. sınıflar her ünite bitiminde üst düzey düşünme becerilerini geliştirici projeler hazırlar ve bu projeleri sınıfta tüm arkadaşlarına sunarlar. Dil Becerileri derslerinde ise öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için yabancı öğretmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Yabancı öğretmen tarafından plânlanan aktivite saatleri, akıllı tahta yoluyla hazırlanan sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır.

6. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 6. sınıf öğrencilerimiz için haftada 10 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 5 saat Temel İngilizce, 3 saat Dil Becerileri ve 2 saat test odaklı sınav çalışmaları olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde ana ders kitaplarını işler ve düşünmeyi beceriye dönüştürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaparlar. 6. sınıflar her ünite bitiminde üst düzey düşünme becerilerini geliştirici projeler hazırlar ve bu projeleri sınıfta tüm arkadaşlarına sunarlar. Dil Becerileri derslerinde ise öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için yabancı öğretmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Yabancı öğretmen tarafından plânlanan aktivite saatleri, akıllı tahta yoluyla hazırlanan sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır.

7. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 7. sınıf öğrencilerimiz için haftada 10 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 5 saat Temel İngilizce, 3 saat Dil Becerileri ve 2 saat test odaklı sınav çalışmaları olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde ana ders kitaplarını işler ve düşünmeyi beceriye dönüştürebilmek adına çeşitli çalışmalar yaparlar. 7. sınıflar her ünite bitiminde üst düzey düşünme becerilerini geliştirici projeler hazırlar ve bu projeleri sınıfta tüm arkadaşlarına sunarlar. Dil Becerileri derslerinde ise öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirmek için yabancı öğretmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilir. Yabancı öğretmen tarafından plânlanan aktivite saatleri, akıllı tahta yoluyla hazırlanan sunumlar, hikâye anlatımı, okuma saatleri ve düşünme becerileri etkinlikleri öğrencilerimiz için belirlediğimiz kazanımların ve bilgilerin kalıcı bir hâle gelmesi için hazırlanmıştır.

8. SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI
İngilizce derslerinde öğrenci kazanımları Düşünme Becerileri Sistemi aracılığıyla edinilir. İngilizce dersleri, dil öğretiminde dört ana beceri olan Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerilerinin oranlı dağılımı ile uygulanmaktadır. 8. sınıf öğrencilerimiz için haftada 7 saat İngilizce dersi ayrılmıştır. Dersler, 2 saat Dil Becerileri (Test odaklı kelime çalışmaları) ve 5 saat Temel İngilizce (test odaklı sınav çalışmaları) olarak plânlanmıştır. Temel İngilizce derslerinde öğrenciler İngilizce öğretmeni eşliğinde devlet kitapları üzerinden konu anlatımı ve test çalışmaları yaparlar. Liselere giriş sınavına hazırlık için sene başında seçilen kaynak testler haftalık olarak uygulanır. Programa ek olarak dil becerileri öğretmeni eşliğinde kelime çalışmaları her hafta farklı aktiviteler baz alınarak gerçekleştirilir.